(มีคลิป) รองผวจ.เชียงใหม่เปิดงานและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “Festival Economy in Chiang Mai ; ออกแบบเทศกาลอย่างไร จึงจะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองอย่างยั่งยืน”

รองผวจ.เชียงใหม่เปิดงานและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “Festival Economy in Chiang Mai ; ออกแบบเทศกาลอย่างไร จึงจะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “Festival Economy in Chiang Mai ; ออกแบบเทศกาลอย่างไร จึงจะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
สำหรับการสัมมนาดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว (Visit Lanna for MICE and Tourism Industry in Northern Thailand) โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อประโยชน์และกระบวนการออกแบบเทศกาลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือสำหรับการพัฒนาต่อยอดเทศกาลที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับท้องถิ่นในอนาคตร่วมกัน โดยภายในงานพบกับการนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ”Festival economy : ทำอย่างไรเทศกาลจึงจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและเมืองอย่างยั่งยืน” และ “การเดินทางของ Chiang Mai Blooms” รวมถึงกิจกรรม Workshop ในหัวข้อเรื่องการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางแผน (Co-creation) “เราจะพัฒนาและต่อยอดเทศกาลของเชียงใหม่กันอย่างไร” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคกลุ่มการท่องเที่ยว และภาคการศึกษา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: