Uncategorized

สุโขทัย – เร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

สุโขทัย – เร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
วันนี้ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ซึ่งจังหวัดสุโขทัยนั้นได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไว้จำนวน 9 ภารกิจหลัก โดยสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ระหว่างอายุ 15 – 19 ปี พบว่า จังหวัดสุโขทัยมีอัตราการคลอด เท่ากับ 40.68 % สูงเป็นอันดับที่ 3 ของเขต ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยที่ประชุมได้มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น คือ การพัฒนากลไกลการทำงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ,การเสริมทักษะ และให้ความรู้กับพ่อแม่ ร่วมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน และการติดตามประเมินผลให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป