Reporter&Thai Army

ไทย – ลาว ชื่นมื่น อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 อัญเชิญพระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐาน จุดผ่อนปรน 2 ฝั่งโขง พร้อม บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เปิด โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – สปป.ลาว บรรยากาศ..เย็นใจสองประเทศ

ไทย – ลาว ชื่นมื่น อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 อัญเชิญพระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐาน จุดผ่อนปรน 2 ฝั่งโขง พร้อม บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เปิด โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – สปป.ลาว บรรยากาศ..เย็นใจสองประเทศ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีมลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พร้อมด้วยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 3103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ให้การต้อนรับ พลโท นริศ ศรีเนตร อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานพิธีอัญเชิญประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธชินราช ฐานปฏิบัติการ จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก กองร้อยทหารพรานที่ 3103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและ พี่น้องประชาชนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เดินทางข้ามสองฝั่งโขงไปมาในการค้าขายและพบปะสัญจร ได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณตามแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

จากนั้น พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีมลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน กระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยมี ท้าวไชยเสถียร เหรียญศักดิ์ รองเจ้าเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , มี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน , ปลัดอำเภอเชียงแสน, ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงแสน, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ต่อมา พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีมลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง เป็นประธานในการร่วมประชุมหารือของทั้ง 2 ประเทศ ในประเด็นด้านความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การหารือเรื่องคราบน้ำมันที่รั่วมาจากเรือบรรทุกน้ำมันในการค้าขายตามลำน้ำโขง ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา , การเปิดตลาดนัดร่วมกันตามแนวชายแดนไทย – สปป.ลาว สัปดาห์ละ 1 วัน ระหว่างจุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ จุดผ่อนปรนแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว รวมไปถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ร่วมกัน , การแลกเปลี่ยนการบริการด้านสาธารณสุข อนามัยของทั้งสองประเทศ, การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี สินค้า อาหาร ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์โดยการจัดแข่งขันกีฬาร่วมกัน เป็นต้น ได้มีการร่วมกันแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อันดี รับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดงแลกเปลี่ยนทั้งสองฝั่ง ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติทั้งสองฝั่ง ไทย – สปป.ลาว การให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นจากสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและมีความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันยาวนานสืบไป

พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีมลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศมีความมั่นคง และอยู่ดีมีสุข รวมทั้งไปมาหาสู่กันเหมือนญาติพี่น้อง ขณะเดียวกันยังร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย

 

ที่ผ่านมาโครงการได้ทำการจับคู่หมู่บ้านในฝั่งไทย 3 หมู่บ้าน และฝั่ง สปป.ลาว 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวนดอกคู่กับบ้านศรีเมืองงาม, บ้านเมืองกาจญน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คู่กับบ้านปางมอญ เมืองปากงาว เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คู่กับบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยการอาศัยการมีส่วนร่วมของราษฎรตามแนวชายแดนทั้งประเทศ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ดำเนินการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยการอาศัยการมีส่วนร่วมของราษฎร ซึ่งมีอยู่ตลอดตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ให้ราษฎรของทั้งสองประเทศได้มีการพัฒนาสัมพันธ์ ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและราษฎรของทั้งสองประเทศ ได้มีการพัฒนาสัมพันธ์ ทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งสองประเทศ

สำหรับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนนั้น มีกิจกรรมดำเนินการอยู่หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต, กลุ่มงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม่ และกลุ่มงานด้านอื่นๆ ประกอบด้วย กลุ่มงานการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม, กลุ่มงานด้านความมั่นคง และกลุ่มงานด้านสังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข