Uncategorized ข่าว สุโขทัย

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และบริเวณโดยรอบเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กำจัดวัชพืช และกำจัดผักตบชวา ในพื้นที่คลองแม่ราก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตึก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน