Uncategorized

ชาวไทยมุสลิมจังหวัดกระบี่ เลือกซื้อ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เพื่อเตรียมไว้สวมใส่ เฉลิมฉลองวันอีดิ้ลอัฏฮาแต่บรรยากาศไม่คึกคัก เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจ ซบเซา ราคา ผลผลิตทางการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาตกต่ำ

ชาวไทยมุสลิมจังหวัดกระบี่ เลือกซื้อ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เพื่อเตรียมไว้สวมใส่ เฉลิมฉลองวันอีดิ้ลอัฏฮาแต่บรรยากาศไม่คึกคัก เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจ ซบเซา ราคา ผลผลิตทางการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาตกต่ำ

ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานมา เลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า หมวกกะปิเยาะ ผ้าโสร่งหญิง-ชาย ผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิม ชุดรายอสตรีมุสลิม เด็ก ผู้ใหญ่ เสื้อโต๊บ เครื่องประดับต่างๆ และของใช้ใหม่ที่บริเวณย่านการค้าเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อเตรียมไว้สวมใส่ เฉลิมฉลองวันอิดิ้ลอัฎฮา ในวันพุทธ ที่ 22 สิ่งหาคม นี้ แต่บรรยากาศ ตามร้านต่างๆ ไม่คึกคัก มีประชาชน มาจับจ่ายใช้สอยบางตา เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ราคา ผลผลิตทางการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาตกต่ำ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ นำเสื้อผ้า ชุดเก่าที่ยังสวมใส่ได้ มา ปรับแก้ทรงใหม่ โดยจะเลือกซื้อเฉพาะของลูกหลาน และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
นายธนทัต บุญสุข เจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งของกระบี่ ได้กล่าวว่า บรรยากาศการซื้อขายทองในช่วง2-3 วันที่ผ่านมา ค่อนข้างเงียบเหงามีลูกค้าเดินเข้าร้านบางตา ถึงช่วงนี้ราคาทองคำและทองรูปพรรณราคาลดลงในรอบหลายปี แต่ก็ไม่สามารถทำให้บรรยากาศซื้อขายในช่วงนี้กลับมาคึกคักมากนัก เนื่องจากผลผลิตจากภาคการเกษตรราคาตกต่ำ จนทำให้ประชาชนในพื้นที่กระบี่ไม่กำลังซื้อมากนักและปีนี้หนักสุดในรอบ2-3ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน