ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายกเหล่ากาชาดจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566 “World Hospice and Palliative Day 2023”

นายกเหล่ากาชาดจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566 “World Hospice and Palliative Day 2023”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 อาคารมโนรมย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566 โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World Hospice and Palliative Care Day 2023) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการดูแลแบบประคับประคองและเพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยระยะท้าย
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเสวนาเรื่อง “การร่วมมือร่วมใจของชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล แบบประคับประคอง” และการจัดการประชุมประกอบด้วยการเสวนาเรื่องการร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Compassionate Communities Together for Palliative care) โดยมีนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาการดูแลแบบประคับประคอง ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม

โดย แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ว่า โรงพยาบาลมุกดาหารมีการดำเนินงานด้านการดูแลแบบประคับประคองที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้าน และจากบ้านถึงโรงพยาบาล มีระบบการให้คำปรึกษาดูแลในชุมชน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากผลการดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลมุกดาหาร

ในปี 2566 พบว่าอำเภอเมืองมุกดาหารมีผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองและได้รับการจัดการอาการด้วย Strong opioid ร้อยละ 29.11 ผู้ป่วยที่ได้รับ Strong opioid ได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 36.21 ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 36.72 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ด้าน นายแพทย์ปิยพงษ์ บำรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร (ด้านบริหารการปฐมภูมิ) กล่าวว่า การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) คือ การดูแลที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เป็นการรักษาที่ควบคู่ไปกับการรักษาโรค การรักษาแบบประคับประคองจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตัวโรค เข้าใจการพยากรณ์ของโรค เข้าใจการรักษาและเข้าใจถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงจากการรักษา ช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจในการรักษาได้ดียิ่งขึ้น โดยการดูแลแบบประคับประคองจะคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยร่วมด้วยเสมอ.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร