ข่าวกระแสสังคม

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561
ณ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา 09.30 น.นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ สต.โนนรัง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จิตอาสาอสม,ประชาชนจิตอาสา ผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนจิอาสาเยาวชนเข้าร่วม ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในห้วงระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561 ประกอบกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย”


เน้นกิจกรรม การพัฒนาแหล่งนำ้ที่เน่าเสีย บริเวณที่มีนำ้ขัง การกำจัดขยะหรือภาชนะที่มีเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นที่หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนและพื้นที่โดยรอบตำบล..สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำความสะอาดชุมชน

โครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยความสมัครใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจาก ขณะนี้ ประเทศไทยยังมีพายุฝนในหลายพื้นที่ เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก จากการมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมกันทั้งประเทศ พร้อมมีการให้ความรู้โรคติดต่อโดยยุงและแมลงพาหะนำโรค และกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณบ้าน นอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน พื้นที่สาธารณะสะอาดเรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคแล้ว ยังเป็นการดำเนินงานที่ถือเป็นบ้าน ชุมชนปลอดภัยไข้เลือดออก เกิดจากความร่วมมือของชุมชน จิตอาสา สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นดำเนินการตามได้


ปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1176 ราย ถึงจะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ความรุนแรงของโรคอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนและจิตอาสา
ดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในภาชนะต่าง ๆ ต้นไม้ ในบริเวณบ้าน และโรงเรียน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย

ในครั้งนี้ท่านผอ.รพ สต.โนนรังพร้อมผู้นำชุมชน,อสม,ประชาชนจิตอาสาได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนตำบลโนนรัง บ้านหนองแค หมู่ที่ 8 เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี

จำนวนประชาชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมเป็นจำนวน 69 คน

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

 

_________________________
ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าว/ภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 101. smart city รายงาน