Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กกล.รส.จว.น.น. โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ปัว ร่วมกับอำเภอปัว, เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.ปัว และผู้นำท้องถิ่น ต.ภูคา จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอเพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ บ้านแจลงหลวง ม.๔ ต.ภูคา อ.ปัว

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ กกล.รส.จว.น.น. โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ปัว ร่วมกับอำเภอปัว, เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.ปัว และผู้นำท้องถิ่น ต.ภูคา จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอเพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ บ้านแจลงหลวง ม.๔ ต.ภูคา อ.ปัว มีผู้ร้องทุกข์ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑.เรื่องสภาพถนนเข้าหมู่บ้านมีความลำบาก ๒.ราษฎรไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน คือ น.ส.ยีน ทาแปง อายุ ๒๕ ปี ราษฏรบ้านแจลงหลวง ม.๔ ต.ภูคาฯ ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมฯ จะหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป รายละเอียดตามภาพ