Uncategorized ข่าว จันทบุรี

ธนารักษ์ จ.จันทบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

ธนารักษ์ จ.จันทบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

จัดโครงการ “การจัดทำชุมชน ให้เป็นที่ประชุม ในที่ราชพัสดุ” และ “ลานค้าชุมชนชายหาดแหลมสิงห์” ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตามนโนบายรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยใช้กลยุทธ์ 3 สร้าง ประกอบด้วย 1.สร้างความรู้/อาชีพ 2.สร้างตลาด/รายได้ 3.สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขั้น ซึ่งจะต้องดำเนินการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสำนักงานธนารักษ์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บูรณาการจัดทำโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีรูปแบบเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และ กำหนด จัดโครงการ “การจัดทำชุมชน ให้เป็นที่ประชุม ในที่ราชพัสดุ” และ “ลานค้าชุมชนชายหาดแหลมสิงห์” บริเวณถนนคนเดิน ลานค้าชุมชน วิถีชาวเล ชายหาดแหลมสิงห์ ทุกวันศุกร์ เสาร์ โดยมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 30 พ.ย.62 โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้า ชิม ช็อป ใช้ อาหารทะเลสด แปรรูป และสินค้าพื้นบ้าน อาหารถิ่น ประมาณ 100 ร้านค้า และชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปิน รวมทั้งการแสดงพื้นบ้าน ( ภาพจากแฟ้ม )

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก