Uncategorized

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน ขนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จัดจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบริการราษฎรอำเภอขุนยวม

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน ขนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จัดจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบริการราษฎรอำเภอขุนยวม

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ ปกครอง สาธรณสุข ประมง ชลประทาน พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด เกษตร ตำรวจ ทหาร ป่าไม้ ฯลฯ ได้จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/ 2562 ณ บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 ต.เมือง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม ให้การต้อนรับ พร้อมกับผู้นำท้องถิ่น เช่น กำนันผู้ใหญ่ ชรบ.ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีประชาชนมาร่วมกว่า 500 คน ทั้งนี้กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานออกมาให้การบริการประชาชน เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาการเกษตร ราคาผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เพื่อหาตลาดให้แก่ประชาชนต่อไป 

 

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเคลื่อนที่ในครั้งมีประชาชนเสนอเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯในครั้งนี้ได้มี 2 ประเด็นหลักสำคัญคือ ขอปรับปรุงทำถนนระหว่างบ้านแม่ลาก๊ะ กับ บ้านแม่โขจู ให้ดีกว่าปัจจุบันเนื่องจากเป็นถนนลูกรัง หน้าฝนการเดินทางสัญจรลำบาก โดยผู้ว่าราชจังหวัดรับปากพร้อมจะพยายามนำงบของจังหวัดมาช่วยเหลือ โดยให้ป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากถนนและหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้นหนึ่ง การดำเนินการต้องมีขั้นตอนและข้อกฎหมายเข้ามาหลายฉบับ หากหน่วยงานอื่นดำเนินจะเกิดความล่าช้า จึงมอบหมายให้ป่าไม้ดำเนินการเพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้เร็วยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำให้กับราษฎรพื้นที่ตำบลเมืองปอนจำนวน 4-5 อ่าง ใช้งบประมาณเกือบร้อยล้าน โดยมอบหมายให้ กรมชลประทานเป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนั้นจะได้รับงบและสร้างได้ในปี 2568 เป็นอย่างช้า แต่ประชาชนที่มาร่วมงานเกิดความพึ่งพอใจพร้อมกับต่างกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขุนยวม ที่ได้นำเจ้าหน้าทุกภาคส่วนมาพบประชาชนถึงที่ในครั้งนี้ด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วชรพงศ์ มีทรัพย์กว้าง