ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มพื้นที่ Cluster เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มพื้นที่ Cluster เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (22 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มพื้นที่ Cluster เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

ที่ประชุมได้รับทราบ มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้เห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทุกจังหวัดมีข้อสรุปวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละกลุ่มพื้นที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงานในแต่ละกลุ่มพื้นที่ให้ครบทุกกลุ่ม

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมดำเนินการในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มพื้นที่ Cluster จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มพื้นที่ cluster โซนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มจำนวน 9 แห่ง โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพหลัก
2.กลุ่มพื้นที่ Cluster โซนกลาง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่ม จำนวน 26 แห่ง โดยมีเทศบาลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี เป็นเจ้าภาพหลัก
และพิจารณาแนวทางวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ Cluster .
//////////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม///จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ