Uncategorized

เทศบาลตำบลบ้านธิ ขแเชิญร่วมส่งภาพประกวดกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในอดีต ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านธิเมือง 3 ไตของ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบ้านธิ ขแเชิญร่วมส่งภาพประกวดกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในอดีต ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านธิเมือง 3 ไตของ ประจำปี 2562โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำภาพที่รับรางวัล และภาพที่เข้าประกวดที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมในตำบลบ้านธิ นำไปจัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ. ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต เทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อให้อยู่ในความทรงจำของคนในรุ่นปัจจุบันและส่งต่อเรื่องราวเหตุการณ์นั้น ๆ ไปยังลูกหลานในรุ่นต่อ ๆไปจึงได้มีการจัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายในอดีต ภายใต้ชื่อ “ภาพเก่า เล่าอดีตบ้านธิ ” จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีภาพเก่า ถ่ายก่อนปี พ.ศ.2520 ส่งภาพประกวดได้ที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562***สนใจส่งภาพเข้าประกวด ดูรายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เทศบาลตำบลบ้านธิ 053-501184 ต่อ 20.ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน