ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สตรีเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพผ้ามัดย้อมแช่น้ำทะเล ภายใต้โครงการเงินทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพผ้ามัดย้อมแช่น้ำทะเล ภายใต้โครงการเงินทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมมีการดำเนินการใน 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ดำเนินการ ณ พื้นที่ตำบลบ่อผุด โดยคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ่อผุด และวันอาทิตย์ที่ 21เมษายน 2567 ดำเนินการ ณ พื้นที่ตำบลมะเร็ต โดยคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมะเร็ต


ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางยุพาพร วาณิชย์เจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการมัดผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ การย้อมสีจากธรรมชาติ และเทคนิคการแช่ผ้าโดยใช้ความเค็มในธรรมชาติจากน้ำทะเล นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสริมความรู้ด้านการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ( eco print) โดยการให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ และเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด


โครงการภายใต้เงินทุนอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้การมีส่วนร่วมและความต้องการของสตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สร้างการมีคุณค่า และการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมของสตรีต่อไป