Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจสวัสดิภาพสัตว์สมาคมสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The SEAZA Animal Welfare Auditors Training Workshop

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจสวัสดิภาพสัตว์สมาคมสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The SEAZA Animal Welfare Auditors Training Workshop

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารี เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์และจริยธรรม หรือ AWEC SEAZA (Animal Welfare and Ethics Committee) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Wild Welfare จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจสวัสดิภาพสัตว์สมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The SEAZA Animal Welfare Auditors Training Workshop ในระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดอบรมในระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคอาเซียน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

และมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ในระดับอาเซียน สำหรับสัตว์ที่อยู่ในความดูแล ซึ่งรวมถึงการรักษาความต้องการทางกายภาพและพฤติกรรมของสัตว์ ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรมนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ลงพื้นที่จริงบริเวณส่วนแสดง และเบื้องหลังการดูแลสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของสวนสัตว์ ในเขตภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ต่อไป.