Reporter&Thai Army ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดตั้งตำบลโมเดล “พรหมโลก โมเดล” แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

21 พฤษภาคม 2567  ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 เป็นประธานการประชุม มี นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมโลก พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในตำบลพรหมโลก นายกเทศบาลตำบลพรหมโลก ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ หัวหน้าไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าชุดปฏิบัติการพลเรือน จาก ร.15 พัน.2 และสัสดีอำเภอพรหมคีรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมโลก,โรงเรียนวัดเขาปูน,โรงเรียนบ้านคลองแคว ได้เสนอปัญหาการลงเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนประกอบด้วย นักเรียนที่ครอบครัวสมบูรณ์แบบ และนักเรียนที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบ กลุ่มเสี่ยง สุขภาพ รายได้ คุณภาพชีวิต และทางผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น นำเสนอปัญหาชุมชน 3 ปัญหาหลัก คือปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหายาเสพติด และปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ได้สรุปหาแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลมังคุดตกต่ำ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน


หลังจากนั้นเวลา 1200 น. ได้ลงพื้นที่ บริเวณ ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช มี นาย ญาณวุฒิ แก้ววิหค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ให้การต้อนรับและนำดูปัญหาการกัดเซาะถนนตลอดเส้นทาง 600 เมตรที่น้ำกัดเซาะใต้ถนน ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา จึงขอให้ช่วยเหลือให้ถนนมีความมั่นคงโดยสร้างพื้นที่กันการกัดเซาะของน้ำริมถนนหรือริมของฝั่งคลอง

พันเอกภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า“การจัดตั้งตำบลโมเดล เป็นการสกรีนปัญหาของพี่น้องประชาชนในตำบล โดยเริ่มจากเด็กนักเรียนทุกสถานศึกษาครอบคลุมในตำบล เราจะได้ปัญหาของเด็กนำไปสู่การแก้ไข และได้ปัญหาของชุมชน เช่นปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาอาชีพเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ และปัญหาครอบครัว รวมถึงปัญหาชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ทำให้เกิดการแก้ไขปากท้องสร้างอาชีพ การพัฒนาความเป็นอยู่ และการสร้างเยาวชนให้มีความรักและหวงแหนชุมชน จนทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจของการได้เกิดและอยู่ที่นั่น ตำบลโมเดล“