Uncategorized

ตราด-การติดตามผลการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลจังหวัดตราด​ ประจําปีงบประมาณ​ พ.ศ.2561​

ตราด-การติดตามผลการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลจังหวัดตราด​ ประจําปีงบประมาณ​ พ.ศ.2561​

วันที่​ 21​ สิงหาคม​ 2561​ เมื่อเวลา​ 09.30​ น.​ นายอารักษ์​ ส่องแสง​ จัดหางานจังหวัดตราด​ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลจังหวัดตราด​ พร้อมด้วย​ นางสมหมาย​ เทียมกัน​ แรงงานจังหวัดตราด​ พร้อมด้วยทีมงานมอบหมายภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วม​ พร้อมอาสาสมัครแรงงานทุกพื้นที่เข้าร่วมจํานวน​ 50​ คน​ ในที่ประชุมประธานได้ชี้แจ้งในที่ประชุม​ พร้อมด้วยหน่วยงาน​ 5​ หน่วยงานเข้าร่วม​ ภารกิจด้านการต่างๆ​ เช่น​ ภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทําและการบริหารแรงงานต่างด้าว​ ประจําปี​ 2561​ ภาระกิจด้านการคุ้มครองแรงงาน​ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน​จังหวัดตราด​ ภาระกิจด้านพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด​ ภาระกิจด้านการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง​ และประกันสังคม​ พร้อมด้วยภาระกิจของแกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล​ หาแนวทางการดําเนินการและการรายงานผลงานการปฎิบัติงานที่ผ่านมา​ และการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในลักษณะไปกลับ​ หรือ​ ตามฤดูกาล​ ตามมาตรา​ 64​ โดยได้มีหย่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน​ ได้จี้แจ้ง​ โดยมีนางสมหมาย​ เทียมกัน​ แรงงานจังหวัดตราด​ ได้ชี้แจ้งเรื่องการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานบริเวณชายแดนในลักษณะไปกลับ​ หรือ​ ตามฤดูกาล​ ตามมาตรา​ 64​ แห่งพระราชกําหนดการการบริหารจัดการทํางานของคนต่างด้าวในปี​ พศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม​ ฉบับ​ที่​ 2​ พ.ศ.2561​ เพื่อให็การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ มีประสิทธิภาพ​ ส่งเสริมสนับสนุน​ และอํานวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง​ ผู้ประกอบการ​ และแรงงานต่างด้าวในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ชายแดน​ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแก่สถานที่ประกอบการ​ แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศ​ จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษกิจและความมั่นคงต่อไป​ หลังจากนั้นได้มีการรับมอบใบประกาศนียบัตรให้อาสาสมัครแรงงานดีเด่นในปีงบประมาณ​ พศ.2561​ โดยนางสมหมาย​ เทียมกัน​ แรงงานจังหวัดตราด​ พร้อมด้วยหน่วยงานได้มอบใบประกาศนียบัตร​ดีเด่นให้ นายธนเทพ​ งาเจือ​ อาสาสมัครแรงงานตําบลหนองโสน​ จ.ตราด​

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก