Uncategorized

จันทบุรี-สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบประชาชน และติดตามความคืบหน้าโครงการวิถี “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในพื้นที่ จังหวัด จันทบุรี

จันทบุรี-สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบประชาชน และติดตามความคืบหน้าโครงการวิถี “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในพื้นที่ จังหวัด จันทบุรี

ที่จังหวัดจันทบุรี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / ประธานอนุกรรมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน และ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม และให้กำลังใจคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการไทยนิยมยั่งยืน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตามข้อเสนอและความต้องการของคนในพื้นที่ อาทิ โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกป่าชุมชน ไผ่เศรษฐกิจ บ้านร้อยรู ตำบลตกพรม อำเภอขลุง / โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เสื่อกก บางสระเก้า และโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม บ้านเนิน ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ / โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านกลาง ร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐบ้านบางสระเก้าพร้อมรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


ซึ่งพลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / ประธานอนุกรรมการจัดโครงการฯ กล่าวว่า การดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรี ถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม โครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ชาวบ้านร่วมกันคิดตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบในหมู่บ้านมาพัฒนาต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้มีโอกาสแนะนำชาวบ้านที่เป็นคณะกรรมการเรื่องการขายสินค้าชุมชนผ่านออนไลน์ ขยายตลาดสินค้าของชุมชนให้กระจายออกไปมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้กลับมาสู่ชุมชน และภูมิใจที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านวิถีชุมชนไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบต่อและพัฒนาสู่ความยั่งยืนในรูปแบบวิถีไทยนิยม ยั่งยืน / โอกาสเดียวกันนี้ คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ได้ลงพื้นที่บ้านเกาะเปริดที่มีเรื่องร้องเรียน ผ่าน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการขอขุดเปิดเส้นทางถนน ให้กลับมาเป็นเกาะเหมือนดังเดิมในอดีต ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีทั้งผู้เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย ทางจังหวัดได้เตรียมการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการจัดเวที สอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ด้วยวิธีลับ หรือการลงคะแนนแสดงความคิดเห็น ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 นี้ และผู้มีสิทธิในการแดสงความคิดเห็นเป็นชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ของตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก