Uncategorized

นครนายก – สัมผัสหลากหลายสไตล์ภาคกลาง เสริมสร้างอาชีพ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งกรมพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศและอนุรักษ์

นครนายก – สัมผัสหลากหลายสไตล์ภาคกลาง เสริมสร้างอาชีพ
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งกรมพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศและอนุรักษ์


ที่โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก นายรณกร มาลีวัตร อาจารย์พิเศษ ม.เอเซีย ผอ.ฝ่ายการฝึก บ. ที – ทีม (ประเทศไทย) ได้เป็นวิทยากร พร้อม นายพัชรพงษ์ จิตรดล ผู้ช่วยวิทยากร ให้ความรู้กับประชาชนและผู้ประกอบการนักศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายกว่า50คน เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว และได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสมานฉันท์ให้กับตนเองแลกเปลี่ยนความคิดและทำความใจรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น ก่อนลงพื้นที่ศึกษาความเป็นอยู่ของวิถีชุมชน/หมู่ บ้าน ในการอบรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 3วัน 2คืน ตั้งแต่ วันที่19-21 สิงหาคม 2561 และได้พากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดลงพื้นที่ชุมชน /หมู่บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี และศึกษาดูงานในหัวข้อ ” ชุมชนคืออะไร รู้หรือยัง ทำไมต้องไป เตรียมตัวอย่างในการเที่ยวชุมชน ” จากนั้นได้ร่วมกันลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ขนมไทยโบราณ ต้นตำหรับของหวานสำราญลิ้น อิ่มท้อง ด้วยความหอมันแบบดั้งเดิมรุ่นสู่รุ่นและวิธี ถักไม้กวาดดอกหญ้า ดอกไม้ใบหญ้าริมทางที่ดูไร้ค่า แต่มีราคาสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านบุ่งเข้ ดารจัดทำกิจกรรมในโครงการดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชุมชน และพัฒนาหมู่บ้าน /ชุมชน ให้รู้จักมากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมทดสอบการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในชุมชนและยังสร้างรายได้ให้หมู่บ้าน /ชุมชนได้อีกด้วย …

 

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก