Uncategorized

พะเยา อบต.แม่ใสประกาศพื้นที่ปลอดขยะเปียกแห่งแรกของจังหวัด

พะเยา อบต.แม่ใสประกาศพื้นที่ปลอดขยะเปียกแห่งแรกของจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดขยะเปียก แห่งแรกของจังหวัดพะเยา หลังขยะเปียกซึ่งมีปริมาณสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 55 ของขยะทั้งหมด ส่งผลกระทบในการจัดการบริหารขยะในพื้นที่
ขบวนแห่ที่ถูกประดับด้วยวัสดุที่เหลือใช้ และขยะรีไซเคิล ถูกนำมาร่วมขบวนในการรณรงค์ ประกาศพื้นที่ปลอดขยะเปียก 100 เปอร์เซนต์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะของพื้นที่หลังขยะเปียกซึ่งมีสัดส่วนกว่า 55 เปอร์เซนต์ของขยะทั้งหมด ซึ่งผลกระทบในการจัดการปัญหาขยะ โดยทางพื้นที่จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันคัดแยกขยะที่ต้นทาง เช่นโครงการขยะบุญ โครงการธนาคารขยะ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ รณรงค์การใช้ขยะเปียกทำปุ๋ยหมัก จนสามารถลดปัญหาขยะเปียกได้ 100 เปอร์เซนต์

โดยในวันนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรม อบต.แม่ใสประกาศไร้ขยะเปียก เป็นแห่งแรกของจังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมรณรงค์ของชาวบ้าน ประกอบด้วยขบวนรณรงค์ การประกาศเจตนารมณ์และร่วมทำ MOU ลงนามความร่วมมือของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
สำหรับ ตำบลแม่ใสเป็นพื้นที่ต้นน้ำของกว๊านพะเยาและไม่มีพื้นที่กำจัดขยะ มักประสบปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 1800 ตันต่อปี มีสัดส่วนของขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ร้อยละ 55 หรือ 2800 กิโลกรัม ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตำบลแม่ใสโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนหน่วยงานองค์กรต่างๆในตำบลแม่ใสจึงได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนขึ้น ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะเปียกที่ได้ริเริ่มกันอย่างจริงจังเพื่อให้ครอบคลุมทั้งตำบลแม่ใส จนสามารถประสบผลสำเร็จและลดปัญหาขยะเปียกได้ 100 เปอร์เซนต์