ข่าวเชียงใหม่

รองผวจ.เชียงใหม่ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” ณ พื้นที่ริมคลองแม่ข่า สะพานแม่ข่า ถนนรัตนโกสินทร์ ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รองผวจ.เชียงใหม่ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”
ณ พื้นที่ริมคลองแม่ข่า สะพานแม่ข่า ถนนรัตนโกสินทร์ ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี กู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร. เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.เมือง เชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันการศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา ภาคประชาชน พี่น้อง กลุ่มชาติพันธุ์ ทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เนื่องด้วย จ.เชียงใหม่ได้มีมาตรการเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางดำเนินการไว้เป็น 8 มาตรการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ มาตรการ เสริมสร้างการมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าของประชาชน เยาวชน ชุมชน จิตอาสาและหน่วยงาน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ดังเป็นที่ทราบกันแล้ว นั้น
เพื่อเป็นการช่วยขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้บังเกิดสัมฤทธิผลที่เป็นรูปธรรม อันจะทำให้เมืองเชียงใหม่เป็น นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง บนฐาน แห่งวัฒนธรรมล้านนาอันสง่างาม และเพื่อพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งเป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตล้านนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศธรรมชาติทางน้ำ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ ชุมชนทุกชาติพันธุ์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชาวล้านนามาช้านาน กอปรกับ มีความเห็นชอบจากองค์กรภาคีหลายภาคส่วนให้จัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงวันซึ่งสอดคล้องกับสัปดาห์วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ และใช้ชื่องานว่า “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่าทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อร่วมทำกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์ “วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามมติของคณะรัฐมนตรีฯ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีดังนี้:-
– กิจกรรมปฏิบัติการทำความสะอาด ดูแล รักษา ฟื้นฟูน้ำแม่ข่า กำจัดขยะ วัชพืช ปรับภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ณ พื้นที่ริมคลองแม่ข่า ช่วงบริเวณสะพา นแม่ข่าถนนรัตนโกสินทร์ (ข้างบริษัทเด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด/บริษัทเจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด) ถึงสะพานแม่ข่าถนนหมื่นด้ามพร้าคต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ระยะทางสองฝั่งคลอง แม่ข่ายาวประมาณ 500 เมตร)
กิจกรรมเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบการทำงานของสถานีสูบน้ำเสีย (P.3 และ P.4) และประตูระบายน้ำคลองแม่ข่าชุมชนอุ่นอารี เพื่อควบคุมการบริหารจัดการน้ำเสีย และการระบายน้ำเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง รวมทั้งระบบการสูบผันน้ำจากแม่น้ำปิงด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำแม่ข่า
กิจกรรมสาธิตการทำถังดักไขมันสำหรับครัวเรือน โดย ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องในการติดตั้งถังดักไขมันเพื่อจัดการน้ำเสียในระดับครัวเรือน ร่วมกับ กศน. อ.เมืองเชียงใหม่ และองค์การจัดการน้ำเสียกิจกรรมสาธิตนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือนโดยวัสดุธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลป่าแดด โดย กำนันวีระชัย ชัยมงคล พร้อมคณะ
กิจกรรมสาธิตอุปกรณ์ด้านการจัดการน้ำเสีย โดย ภาคเอกชนองค์กรร่วมจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมืองเชียงใหม่, องค์การจัดการ น้ำเสีย, เทศบาลนครเชียงใหม่, สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่, มณฑลทหารบกที่33, สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา, เทศบาลตำบลช้างเผือก, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบล สุเทพ, เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำบลสันผักหวาน, อบต.ดอนแก้ว, อบต.สบแม่ข่า, สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บริษัทเด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด, ประธาน ชุมชนและคณะกรรมการชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องบำบัดน้ำเสีย ครัวเรือน, รองประธานชุมชนหลิ่งกอก, ประธานชุมชนต่างๆ ริมคลองแม่ข่า คณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแม่ข่าระดับชุมชน/หมู่บ้าน อ.แม่ริม อ.เมือง และอหางดง จ.เชียงใหม่ พลเมืองจิตอาสา รักษ์แม่ข่า, ประชาชนริมคลองแม่ข่า, ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงใหม่, สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่, สโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่ปิง-แม่สา, สมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทใหญ่, มูลนิธิการศึกษาประกายแสง และกลุ่มงาน จราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 200 คน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 120 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ ด้านสถานที่จัดงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ จากบริษัทเด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ขอชื่นชมหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ร่วมกันจัดงาน ในครั้งนี้ซึ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า
ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนด ให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนโยบายสำคัญและ เร่งด่วนในพื้นที่ โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนด แนวทางการพัฒนา ประสานงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และแต่งตั้ง คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 7 ชุด เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแม่ข่าในระดับชุมชน หมู่บ้าน อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินการ ขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนด รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่น่ายินดีที่ สถานการณ์ของคลองแม่ข่าดีขึ้นตามลำดับทั้งนี้เกิดจากพลังความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชน รวมทั้ง ฝ่ายทหาร ตำรวจ เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการที่อยู่ตลอด แนวสองฝั่งคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นแหล่ง กำเนิดน้ำเสีย โดยให้ความร่วมมือในการ บำบัดคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง และร่วมเป็นผู้คอยเฝ้าระวัง ดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้มีสภาพที่สวยงาม มีน้ำใสไหลเย็น มีสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ดำรงอยู่ได้และระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทำให้คลองแม่ข่ากลับมาเป็น ไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืน สืบต่อไป.

 

ภาพ/ข่าว ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน

Comments are closed.