เกษตรกร

อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน “เฮียน ฮู้ อยู่ กิน ฮ้อย โฮม ฮัด ปทุมรัตต์เมืองน่าอยู่”

อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน “เฮียน ฮู้ อยู่ กิน ฮ้อย โฮม ฮัด ปทุมรัตต์เมืองน่าอยู่”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน “เฮียน ฮู้ อยู่ กิน ฮ้อย โฮม ฮัด ปทุมรัตต์เมืองน่าอยู่” ที่หอประชุมอำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอปทุมรัตต์ กล่าวว่า ตามที่อำเภอปทุมรัตต์ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากพื้นที่อำเภอ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน บ้านสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแคน บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน บ้านบักตู้ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวรรค์ และบ้านจานเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบัวแดง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่สร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน โดยกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอปทุมรัตต์ เป็นหนึ่งกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี สร้างการรับรู้การเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ของประชาชนในหมู่บ้านจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของทั้ง 5 หมู่บ้าน ภายใต้ชื่องาน “เฮียน ฮู้ อยู่ กิน ฮ้อย โฮม ฮัด ปทุมรัตต์เมืองน่าอยู่”

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด