ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” โดยนำทุกภาคส่วนร่วมกันกำจัดขยะ วัชพืช เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมาเป็นหนึ่งในไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” โดยนำทุกภาคส่วนร่วมกันกำจัดขยะ วัชพืช เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมาเป็นหนึ่งในไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณพื้นที่ริมคลองแม่ข่า สะพานแม่ข่าถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เยาวชน นักศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกันกำจัดขยะ วัชพืช ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแม่ข่า ตั้งแต่สะพานแม่ข่าถนนรัตนโกสินทร์ไปจนถึงสะพานแม่ข่า ถนนหมื่นด้ามพร้าคต อำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมระยะทาง 500 เมตร เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2561 อีกด้วย

ทั้งนี้ การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแม่ข่าในระดับชุมชน หมู่บ้าน เพื่อขยายผลการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคนในชุมชน สถานประกอบการที่อยู่ตลอดแนวสองฝั่งคลองแม่ข่า ที่ต้องให้ความร่วมมือในการบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง และคอยเฝ้าระวังดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้มีสภาพที่สวยงาม มีระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศธรรมชาติทางน้ำ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจน ทำให้คลองแม่ข่ากลับมาเป็นไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
22 กันยายน 2561