ข่าวบันเทิงและกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ดมอบถ้วยรางวัลฯ!!! ปิดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ ๕-๖ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดฯ!!!

ร้อยเอ็ดมอบถ้วยรางวัลฯ!!! ปิดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ ๕-๖ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดฯ!!!

ชมการประกวดสาวประเภทสอง!!!ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังฯ!!!รอบชิงถ้วย!!

!
รับรางวัลทุกกิจกรรมในงานนี้ฯ!!!

เมื่อเวลา ๒๐.๓๐ น.วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นประธานในพิธี ปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด เดินทางถึงสถานที่จัดงานพร้อมสจ.จุรีพร เอื้อไพจิตร, นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล[ทนายโก้]

ประธานเยาวชนกล่าวรายงานต่อท่านประธานในนามคณะกรรมการการจัดงานแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๑ บ้านค้อหมู่ที่ ๕-๖ ตำบลโนนรัง ขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๑ ในวันนี้ ซี่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบต.โนนรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของคนในท้องถิ่นในทุกๆด้าน ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลานหน่วยงานในการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด บ้านค้อหมู่ที่ ๕-๖ ตำบลโนนรัง ประกอบไปด้วย

๑.กีฬาฟุตบอล แยกเป็น

-กีฬาฟุตบอลประเภททั่วไป
-กีฬาฟุตบอลประเภทอายุไม่เกินเกิน ๑๓ ปี
ี-กีฬาฟุตบอลประเภทอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
-กีฬาฟุตบอลประเภทอาวุโสอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป

๒.กีฬาตะกร้อ

๓.กีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภทชายและหญิงและยังมีกิจกรรมขบวนฟ้อนรำประกอบดนตรี กิจกรรมประกวดร้องเพลงและกิจกรรมประกวดสาวประเภทสอง
ดังนั้นคณะกรรมการจัดงานกีฬาบ้านค้อหมู่ที่ ๕-๖ จึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่เข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด
๒.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
๓.ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา
๔.สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านค้อหมู่ที่ ๕-๖ ตำบลโนนรัง โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ประกอบด้วยเยาวชน,ผู้นำชุมชน,คณะกรรมการตัดสินกีฬาจากอบต.โนนรังรวมทั้งผู้ควบคุมทีมและประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ประธานกล่าวปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำการปี ๒๕๖๑ หว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ ๕-๖ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักกีฬาจากตำบลโนนรังเข้าร่วมแข่งขันอย่างคึกคัก,เรียนท่านรองนายกอบต.โนนรัง,เลขานุการนายก,กำนันตำบลโนนรัง,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,ท่านประธานสภาอบต.โนนรัง,ท่านรองประธานสภาฯ,สอบต.โนนรัง,ประธานอสม.ตำบลโนนรังและทีมงานอสม,คณะกรรมการดำเนินโครงการฯข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานอบต.โนนรัง,น้องๆเยาวชนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม,ชุด ชรบ บ้านค้อ,และพี่น้องประชาชนวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานั้นเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐและเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาและยังส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติดและก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ในครั้งนี้การปิดโครงการฯกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัตร้อยเอ็ด

ท่านมาเราดีใจ ท่านเดินทางกลับจงโชคดี

 

________!!๚๚๚๛

ศรีไพร ทูลธรรม ๑๐๑ ข่าว/ภาพ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน
๑๐๑ SMART City