Uncategorized

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอเดชอุดมและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอ

-อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 21ตุลาคม 2562เวลา 10.00 น.ณ.ห้องประชุมพระศรีสุระสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม
นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอเดชอุดมและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอเดชอุดมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองเดชอุดม

โดยมีประเด็นข้อราชการที่สำคัญดังนี้
1. การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
2.การสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 (สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชการที่ 10)
3. การจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองเดชอุดม
4. การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเดชอุดม
5.การจัดงานกาชาดเมืองเดชอุดม ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2562
6.การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานปีใหม่อำเภอเดชอุดม
7. โครงการ งานบุญ งานเศร้า งดเหล้า ปลอดการพนัน
8.การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุบลราชธานี
9.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและเรื่องอื่นๆ..