Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศปข.5 ฝึกอบรม First Aids & CPR ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ร่วมกับรพ.ลานนาเชียงใหม่ ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21- 22  ตุลาคม 2562 (ชมคลิบ)

ศปข.5 ฝึกอบรม First Aids & CPR ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ร่วมกับรพ.ลานนาเชียงใหม่ ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21- 22 ตุลาคม 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 (จังหวัดลำปาง) (ศปข.5) นายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ร่วมกับ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืน (First Aids & CPR) ในโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมี นายพงษ์สันต์ เซ็นแก้ว ผู้ประสานงานโรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตัวแทนจากสถานประกอบการต่างๆ ให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายและการยกพยุง การปฏิบัติเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตที่หยุดกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ (CPR) โดยไม่เกิดความพิการของสมอง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ หลักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ในสถานประกอบการ ในกรณีที่พบผู้ประสบเหตุอย่างฉุกเฉิน และสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

หลังจากนั้นช่วงเวลา 15.30 น.นายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ได้กล่าวปิดการฝึกอบรม First Aids & CPR ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 4 พร้อมกับมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง