Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 )

เมื่อ 21 พ.ย.61 , 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) และ กอรมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.1 , ม.2 ต.มหาชัย และคณะครูและนักเรียน รร.บ้านทุ่งมหาชัย ม.1 ต.มหาชัยฯ ร่วมกันสร้างสนามเปตอง ณ รร.บ้านทุ่งมหาชัย โดยใช้งบประมาณจากการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ศิษย์เก่า รร.บ้านทุ่งมหาชัยคัพ ครั้งที่ 3 เมื่อ 17-18 พ.ย.61 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย