Reporter&Thai Army

นโนบายสั่งการฯ เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน//พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด.กพ.ให้การบริการตัดผมให้กับ นร.ร.ร.บ.น้ำสอด ตามนโนบายสั่งการฯ เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนรอบฐานปฏิบัติการของหน่วย ณ ร.ร.บ.น้ำสอด ม.๑๒ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. แล้วเสร็จเมื่อ ๑๑๐๐