Reporter&Thai Army

รับฟังปัญหา และข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ //พ.ต.ธีระทัศน์ อัครพงศ์ธิติ ฝอ.2 ม.3 รักษาการแทน ฝอ.3 ม.3 พัน.13

เมื่อ 22 พ.ย.61, 1000 – 1200 พ.ต.ธีระทัศน์ อัครพงศ์ธิติ ฝอ.2 ม.3 รักษาการแทน ฝอ.3 ม.3 พัน.13 นำคณะชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.วิเชียรบุรีฯ ประกอบด้วย ทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา เข้าพื้นที่ วัดคลองแปด ม.9 ต.ซับน้อยอ.วิเชียรบุรี จว.พ.ช. เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่
ผลการปฏิบัติ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. ปัญหาอาชีพเสริมและมีรายได้น้อย
2.ปัญหาร่วมลงทุนเหมาถมทราย แต่ยังไม่รับค่าตอบแทน
3.กู้หนี้ยืมสิน แต่ยังไม่ชำระตามกำหนด
จึงได้ให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังข้อปัญหาดังกล่าว และเชิญคู่กรณี มาร่วมไกล่เกลี่ย เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป
มีผู้มาขอคำปรึกษา จำนวน 10 ราย