Uncategorized

พิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

พิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านปาดังยอ หมู่ที่ 3 (บ้านปาดังยอ) ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก ประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ โดยมีนางสุปราณี ใสบริสุทธิ์ ปลัดอำเภอฯ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, ฉก.นราธิวาส 30, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสาฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ สำหรับการจัดกิจกรรมได้มีการออกให้บริการตรวจสุขภาพของ รพ.สุไหงโก-ลก, สาธารณสุขอำเภอ, และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฉก.นราธิวาส 30 บริการตัดผมของกองร้อย อส.อ.สุไหงโก-ลกที่ 6 บริการให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อกฎหมาย โดยศูนย์อำนวยความเป็นธรรม สำนักทะเบียนและบัตรอำเภอสุไหงโก-ลก, สนง.เกษตรอำเภอให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์พืช, สนง.ปศุสัตว์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่