ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“อธิบดีฯเข้มแข็ง” ย้ำงานเชิงรุกให้เข้มข้น “หยุดเผา บรรเทาโลกร้อน”

“อธิบดีฯเข้มแข็ง” ย้ำงานเชิงรุกให้เข้มข้น “หยุดเผา บรรเทาโลกร้อน”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ย้ำแนวทางการปฏิบัติงานในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งพื้นที่การเกษตรในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดความเสียหายในภาพรวมเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุมาจากการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรที่สืบเนื่องมาจากเกษตรกรยังขาดการตระหนักรู้และไม่เข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานของรัฐในภาคการเกษตร ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว ภายใต้โครงการหยุดเผาในพื้นที่ภาคการเกษตร ปี 2563 ได้กำหนดแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง ตาก แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 10 จังหวัด ใน 3 มาตรการ

คือ สร้างเกษตรกรและชุมชนต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบ การนำเสนอทางเลือกทดแทนการเผา การปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสความร่วมมือในชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกัน สร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้ขยายผล ตลอดจนการป้องปรามด้วยกฎหมาย

เฝ้าระวัง ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในพื้นที่การเกษตรในช่วงวิกฤติหมอกควันและรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรและประชาชน

โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมและปฏิบัติงานเรื่องนี้อย่างจริงจัง เร่งดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยเน้นการทำงานเชิงรุก เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม ให้มีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันเพื่อกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ส่งต่อข้อมูลให้ผู้บริหารของกระทรวง และรัฐบาลต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการผลกระทบจากการเผา มาตรการหยุดเผา นวัตกรรมการนำเศษวัสดุ เหลือใช้มาทำประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า และผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในปีที่ผ่านมาของสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายวุฒิชัย ชินวงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพักฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับ.

ทรงวุฒิ ทับทอง