Uncategorized

กฟผ.นำเยาวชนโครงการ Move World Together ที่ได้รับรางวัล​ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

กฟผ.นำเยาวชนโครงการ Move World Together ที่ได้รับรางวัล​ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

วันที่ 21 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำทีมอาจารย์ และกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Move World Together (MWT) : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ได้คิดค้นทำนวัตกรรมผลงาน “สบู่สครับผิวสารสกัดจากเปลือกทุเรียน” ไปเสนอในการประกวด เวที SeolInternational Inovention Eair (SILF) 2018 ที่ประเทศเกาหลีใต้ และได้รับรางวัลมาสู่ประเทศไทยนั้น ได้เข้าพบนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของจังหวัดสตูลเพื่อรายงานความสำเร็จและแสดงความยินดี นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานว่า กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา จังหวัดสตูล ประกอบด้วย นางสาวกอราฎี กอเฉม ครูที่ปรึกษา นายอาริฟ มรรคาเขต นายอาริฟ หลังยาหน่าย และนายอาดิ้ล อาดำ ได้คิดค้นทำนวัตกรรมผลงาน “สบู่สครับผิวสารสกัดจากเปลือกทุเรียน” ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่นและมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย จึงให้การสนับสนุนนำผลงานไปเสนอในการประกวดนวัตกรรม ในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ COEX Exhibition Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze prize) จากคณะกรรมการ SIIF 2018 กลับสู่ประเทศไทย โดยผลงานนี้ถือว่าเป็นการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้และเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจภายในชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมี ผศ. ดร.ภญ ชิดชไม โอวาทฬารพร รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาการทำแลปวิจัยในครั้งนี้สำหรับโครงการ Move World Together (MWT) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา สำนึกในความเป็นพลเมืองดีของสังคม มีความเข้าใจในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และพัฒนาด้านอื่น ๆ ช่วยให้กลุ่มเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ทั้งนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ กลุ่มนักเรียน คณะอาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนจนเกิดความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง โรงเรียน จังหวัดสตูล ประเทศไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง สำหรับผลงานนวตกรรมของเยาวชนดังกล่าว จังหวัดสตูลได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยจะนำไปขยายผล เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไปอีกด้วย