Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านกกงิ้ว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านกกงิ้ว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดสุวรรณบรรพต บ้านกกงิ้ว หมู่ที่ ๒ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อให้ดูสะอาดสวยงามและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๕๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

https://youtu.be/uRsQo2gxOXc