Reporter&Thai Army

Hey you!!….กองทัพภาคที่ 3 เจ้าภาพ ฝึกผสม…คอบร้าโกลด์ 19 กับกิจกรรม CSR… ให้ชุมชน ภายใต้การฝึกร่วมผสมทางทหารใหญ่ที่สุดในเอเชีย….

Hey you!!….กองทัพภาคที่ 3 เจ้าภาพ ฝึกผสม…คอบร้าโกลด์ 19 กับกิจกรรม CSR… ให้ชุมชน ภายใต้การฝึกร่วมผสมทางทหารใหญ่ที่สุดในเอเชีย….

 

Hey you!!….. Cobra Gold 19 สำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ในส่วนของการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 SITE 6 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก เร่งดำเนินการขุดฐานราก พร้อมทั้งวางแบบเหล็ก ฐานราก, ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก, ดำเนินการหา Center เพื่อจะวางเสา , ดำเนินการประกอบแบบคานคอดิน และดำเนินการทาสีเหล็กโครงหลังคา ด้านกำลังพลที่มาร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้ประกอบด้วย จากประเทศไทย โดย กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 20 นาย, สหรัฐอเมริกา จำนวน 20 นาย และ และ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 5 นาย ด้วย

 

โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ปี 2019 มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 พื้นที่ ส่วนในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ จำนวน 4 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดตาก และ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการก่อสร้างครั้งนี้เป็นผลงานของกำลังพลทหารช่างจากกองทัพไทย กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพมิตรประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงแง่มุมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนพลเรือนไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารรหัส “คอบร้าโกลด์” ความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างทหารชาติต่างๆ ที่มาร่วมฝึกคอบร้าโกลด์เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้

 

ทั้งนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง เพื่อมุ่งไปสู่กองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ที่ดีอยู่แล้วให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

นอกจากการฝึกการปฏิบัติการทางทหารโดยทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การฝึกคอบร้าโกลด์ ยังมีการปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนคือ “ส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน” หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Combined Joint Civil Military Operations Task Force ” รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือประชาชน หรือ HCA (Humanitarian Civic Assistance) ซึ่งนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งของการฝึกที่กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกทั้ง 29 ประเทศต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

 

ความคืบหน้า ทีมงาน PR.. NUTOSE ….จะมานำข่าวมาบอกเล่าให้อีก