Uncategorized

สุราษฎร์ฯพร้อมแล้ว!! งานแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติครั้งที่ 28 กว่า 7 พันคน มาเยือนคาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้าน

สุราษฎร์ฯพร้อมแล้ว!! งานแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติครั้งที่ 28 กว่า 7 พันคน มาเยือนคาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้าน
วันพุธที 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิซาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระตับชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวจากทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 7,000 คน และคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะประธานจัดงานประกาศมีความพร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ในการต้อนรับผู้มาเยือนในครั้งนี้

นายไสว สีบูจันดี ผู้อานวยการอาชีวะสระบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการมาดูการเตรียมความพร้อม สถานที่จัดประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ฯเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งจากการได้ดูการเตรียมงานต่างๆ ถือว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปีนี้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว มีการเตรียมความพร้อมได้เป็นอย่างดี และไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะผลดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะคาดว่าจะมีคนจากอาชีวะทั่วประเทศ และจากต่างประเทศที่ได้รับเชิญมาร่วมแข่งขันกว่า 7 พันคน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทราบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีงานสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย ก็จะทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงนั้น จะมีความคึกคักเป็นอย่างมาก

นายวิชิต วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะจังหวัดเจ้าภาพ กล่าวว่า คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขณะนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่จัดประชุมทางวิชาการ ร่วมไปถึงการดูแล และต้อนรับจำนวนผู้คนที่จะมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมในช่วงที่มีการประชุมทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหารต่างๆ และถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา และการเข้ามาศึกษาดูงานของครู นักเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.62 ร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับอาชีวะทั่วประเทศ และอาชีวะอีก5 ประเทศ ด้วยมิตรไมตรีดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราต่อไป