Reporter&Thai Army

” ทำดีด้วยหัวใจ ” มณฑลทหารบกที่ 39 นำ รด.จิตอาสา ออกช่วยเหลือสังคม ล้าง ขัด จัด เตรียมสถานที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

” ทำดีด้วยหัวใจ ” มณฑลทหารบกที่ 39 นำ รด.จิตอาสา ออกช่วยเหลือสังคม ล้าง ขัด จัด เตรียมสถานที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ได้จัดกิจกรรม”โครงการ รด.จิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร” ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยได้ยึดถือนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนที่ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารมีโอกาสสร้างสรรค์ประโยชน์ มีเป้าหมายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนจึงได้กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เห็นความสำคัญของการอาสาเข้ามามีส่วนร่วมซึ่ง รด.จิตอาสา พร้อมชุดครูฝึก รวมจำนวน ๑๕๐ นาย ร่วมกับผู้บริหารและคณะบุคลากรของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกร่วมมือกันเตรียมความพร้อมสำหรับในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมสูงสุด