ข่าวเชียงใหม่

รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทดแทนการหาของป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทดแทนการหาของป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงเน้นย้ำห้ามเผาการหาของป่าในทุกพื้นที่

วันนี้ (22 มี.ค. 62) ที่เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทดแทนการหาของป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ตามมาตรการของรัฐบาล และจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า มาตรการ “4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” รวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพทดแทนการหาของป่า สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน อีกทั้งปรับทัศนคติและวิถีชีวิตของประชาชนไม่ให้เผาป่าเพื่อหาของป่า และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำการห้ามเผาทุกพื้นที่ ซึ่งปัญหาของการเกิดหมอกควันไฟป่า มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถจัดการได้ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ที่จะเข้ามารวมตัวกันในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ต้องเริ่มจัดการที่ปัจจัยภายในก่อน โดยขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรณรงค์ไม่ให้มีการเผาป่า หรือทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ประกอบกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่า จึงขอให้ห้ามเผาเด็ดขาด และหาอาชีพเสริมมาทดแทน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติอยู่กับเราได้ สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบสภาพอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีแนวโน้มของลมระดับบนอ่อนตัวลง ทำให้มีกลุ่มควันปกคลุมเชียงใหม่ในระยะนี้ จึงขอให้ประชาชนงดการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้มีภาวะเสี่ยงในโรคทางเดินหายใจ ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน กรณีจำเป็น ควรหาหน้ากากอนามัย ชนิด N95 หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดจมูกป้องกันฝุ่นด้วย

**********
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
22 มีนาคม 2562