Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มุกดาหารประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2567

มุกดาหารประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับรัฐบาล ในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ มีความยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไป โดยจังหวัดมุกดาหารจะทำการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนตัวแทนจังหวัด จำนวน 2 คน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2567 ต่อไป โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 ต่อไป.