Uncategorized

นครพนมนำร่อง เชิญ “ดร.สุนทร บุญญาธิการ” ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานบรรยาย เตรียมเปิดสาขาเรียนเพิ่ม

นครพนมนำร่อง เชิญ “ดร.สุนทร บุญญาธิการ” ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานบรรยาย เตรียมเปิดสาขาเรียนเพิ่ม

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การออกแบบวางผังอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อการประหยัดพลังงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการปรับผั

 

งแม่บท การออกแบบ การวางผังอาคาร การจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์โดยรอบ และการสร้างพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน สู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University ในอนาคต
ด้าน ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนครพนม มีแผนที่จะเปิดสาขาวิชาเรียนเพิ่ม เกี่ยวกับสาขาวิชาด้านสถาปนิกและวิศวกร ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ(ลาว เวียดนาม จีน) ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสาขาวิชาใหม่ที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน
การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานมาให้ความรู้ จึงเป็นโอกาสสำคัญต่ออาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักศึกษา และองค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในองค์และสาขาวิชาชีพต่อไปภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น ผู้สื่อข่าว จ.นครพนม