Uncategorized

ร้อยเอ็ด… ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงโดยวิธี Colonoscope ในประชากรไทย อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…
ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงโดยวิธี Colonoscope ในประชากรไทย อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

วันนี้(๒๓ ก.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงโดยวิธี Colonoscope ในประชากรไทย อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ชั้น ๒ ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้อำนวยการ รพ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง (Colorectal cancer ; CRC) เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ ๓ และเป็นสาเหตุการตายเป็นลำดับที่ ๔ ของโลก มีอุบัติการณ์การเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถิติของ GLOBOCAN พ.ศ.๒๕๕๕ รายงานว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นสาเหตุการตายอันดับ ๓ ในเพศชาย จำนวน ๗๔๖,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของโรคมะเร็งทั้งหมด และอันดับ ๒ ในเพศหญิง จำนวน ๖๑๔,๐๐๐ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙.๒ ของสาเหตุการตายจากมะเร็งทั่วโลก นอกจากนี้ ยังพบว่าเกือบร้อยละ ๕๕ ของผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่/ไส้ตรง พบในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ประเด็นสำคัญคือกลับพบว่าอัตราตายในกลุ่มนี้น้อยกว่าประเทศกำลังพัฒนา

สำหรับประเทศไทย มะเร็งลําไส้ใหญ่/ไส้ตรง ถือเป็น ๑ ใน ๕ ของมะเร็งที่พบมากที่สุดทั้งในเพศชายและเพศหญิง จากข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ประจําปีของมะเร็งลําไส้ใหญ่/ไส้ตรงในประชากรไทยล่าสุด ปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕ พบว่าเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับ ๓ ในเพศชาย อุบัติการณ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยไม่แตกต่างกันในกลุ่มทวีปเอเชียประเทศอื่นๆ การเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่/ไส้ตรงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง ทั้งนี้ เนื่องมาจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่/ไส้ตรงทั้งสิ้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยวิธีการตรวจอุจจาระเพื่อหาเลือดแฝง (Fecal occult blood test : FOBT) ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป้าหมาย ๔๕,๙๖๔ ราย โดยดำเนินการ fit test ๓๓,๕๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๙ % ผล Positive ๑,๘๓๒ ราย คิดเป็น ๕๐.๔๕ % และจะดำเนินการตรวจยืนยันมะเร็งโดยวิธี Colonoscopy จำนวน ๑,๔๔๖ ราย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการที่รวดเร็ว ทันต่อการรักษา และลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนได้ โดยได้รับการสนับสนุนทีมศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นพ.มนต์ชัย กล่าวว่า โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงโดยวิธี Colonoscope ในประชากรไทย อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ของจังหวัดร้อยเอ็ด จะทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งที่ได้มาตรฐาน ลดอัตราการตายของมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงได้ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศไทยมีความมั่งคั่ง สุขภาพดีอย่างยั่งยืนสืบไป.

////////////////////////////////////////////
พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด ภาพ/ข่าว