Uncategorized

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ รดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ที่ตลาดสดหนองแคน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี คณะกรรมการตลาดหนองแคน และพ่อค้า แม่ค้า ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จำนวนมากนายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัทห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เนื่องจากเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้า เท่าที่จำเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก โดยเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นรูปประธรรมโดยเร็ว ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ” ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐระยะ 1 ปี( พ. ศ. 2559 – 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม” ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสดทั่วประเทศ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม ในพื้นที่ตลาดสด ผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รณรงค์การใช้ถุงผ้า และมอบถุงผ้าให้แก่ พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่เดินจ่ายตลาด แทนถุงพลาสติก มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดหนองแคน และเครือข่าย ทสม..