Uncategorized

อบต.โนนรัง จังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

###ไลฟ์สไตล์
อบต.โนนรัง จังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ. ศ. 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีคณะผู้บริหาร อบต.โนนรัง ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ผอ.รพ.สต,ทีมงานอสม.ตำบลโนนรังและประชาชนชาวตำบลโนนรังเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กล่าวว่า ในสภาพปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง ที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบการเกิดในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ซึ่งสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ ในประเทศไทยมีพาหนะนำโรคที่สำคัญคือ สุนัข รองลงมาคือ แมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทุกหมู่บ้าน โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการให้วัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันพาหนะที่จะนำเชื้อมาสู่เจ้าของและบุคคลอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ ตำบลโนนรัง ได้ลงทะเบียนสุนัข จำนวน 1,243 ตัว แมว จำนวน 213 ตัว จากการรายงานไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง แต่โรคพิษสุนัขบ้าก็ยังเป็นปัญหาสำคัญของระดับประเทศ เพราะยังมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ จึงได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการฯ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันทั้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันรณรงค์ให้สุนัขในเขตตำบลโนนรังทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ในการตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัข และแมว และการปล่อยขบวนจักรยานยนต์ปศุสัตว์อาสา เพื่อเดินทางออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ในพื้นที่…
มีพิธีมอบการสนับสนุนรางวัลให้นางรำด้วยวันนี้จากท่านนายกอบต.โนนรัง……