Uncategorized

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดแถลงข่าวพร้อมสนับสนุนยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติดขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปลอดยาเสพติดและให้บุคลากรเป็นต้นแบบที่ดีในด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดแถลงข่าวพร้อมสนับสนุนยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติดขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปลอดยาเสพติดและให้บุคลากรเป็นต้นแบบที่ดีในด้านสุขภาพ


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกรรมการบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้แทนองค์กรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และตัวแทนบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมการแถลงข่าวว่าด้วย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีบทบาทที่ต้องจัดบุคลากร เพื่อดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและให้ประชาชนได้รับความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเมื่อมารับบริการ ท่ามกลางสื่อมวลชน ทุกแขนง


นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีแผนปฏิบัติการยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติดประจำปี 2561 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ของบุคลากรทุกคน เพื่อให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดปลอดยาเสพติดและให้บุคลากรเป็นต้นแบบที่ดีในด้านสุขภาพ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนง ในการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติด และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และ ผู้ที่มารับบริการ ต่อไป


/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด