Uncategorized

ธ.ก.ส.จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษมอบบัตรเกษตรสุขใจให้แก่เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และประกันภัยผลผลิต จากภัยแล้ง น้ำท่วม โรคแมลง ศัตรูพืช

ธ.ก.ส.จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษมอบบัตรเกษตรสุขใจให้แก่เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และประกันภัยผลผลิต จากภัยแล้ง น้ำท่วม โรคแมลง ศัตรูพืช
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นางสาวสุวิมล อรอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ และ นายวิรุฬห์ แสงสุข นายสายันต์ พลูศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธ.ก.ส.จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงาน ได้ออกหน่วยบริการประชาชน ประชุมชี้แจง มอบบัตรเกษตรสุขใจให้แก่เกษตรกรลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส.จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในวงเงินไม่เกิน 30,00.-บาท โดยการนำบัตรเกษตรกรสุขใจไปซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จากร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสำงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้จัดทำประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะนาข้าว หากเกิดภัยพิบัติ เกิดโรคแมลงศัตรูพืช เกษตรกรจะได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรทุกราย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ทางธนาคารฯได้จัดทำประกันภัยการชดเชยค่าเบี้ยจากรัฐบาลและ ธ.ก.ส.ออกเบี้ยประกันให้ ส่วนเกษตรกทั่วไป ก็สามารถทำได้ เสียค่าเบี้ยประกันเพียงครึ่งเดียวเช่นกัน และขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำให้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว


นางสาวสุวิมล อรอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำประกันชีวิตนาข้าวให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ครบถ้วนทั้ง 22 อำเภอจำนวน 102,325 ราย เป็นพื้นที่ 1,403,246 ไร่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในค่าเบี้ยประกัน ส่วนเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เข้าเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จะต้องเสียค่าเบี้ยประกัน จำนวน 36.-บาท ต่อไร่ รัฐบาลออกให้ ไร่ละ 54 บาท รวมค่าเบี้ยประกันไร่ละ 90.-บาท และหากเกิดภัยพิบัติ ก็จะได้รับค่าชดเชยไร่ละ 1,260 บาท และเกิดโรคแมลงศัตรูพืช จะได้รับค่าชดเชยไร่ละ 630.-บาท

***********

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ