Uncategorized

จังหวัดสระแก้วฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ตามนโยบาย Safety Thailand

จังหวัดสระแก้วฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ตามนโยบาย Safety Thailand


(23 ส.ค.) ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในศาลากลาง ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทฤษฎีการเกิดไฟ ประเภทของไฟ การป้องกันแหล่งกำเนิดไฟ ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งการฝึกอพยพหนีไฟตามสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ วิธีดับไฟ รวมถึงการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนด และเป็นไปตามกฎหมายโดยพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 3 กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น จัดให้มีมาตรฐานในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมิได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพอนามัยแก่บุคลากร