Reporter&Thai Army

” พิทักษ์ชาติ ปกป้องแผ่นดิน ” แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดฝึกซ้อมแผนป้องกันประเทศ ปี 2561..

” พิทักษ์ชาติ ปกป้องแผ่นดิน ” แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดฝึกซ้อมแผนป้องกันประเทศ ปี 2561..

พิธีเปิดการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ
และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2561

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2561 ณ สวนป่าเขากระยาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ตามที่กองทัพบก กำหนดให้ทุกกองทัพภาค จัดการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2561 นั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด “พิธีเปิดการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2561 ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และคุ้นเคยต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ แผนปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง และแผนประกอบอื่นๆ อีกทั้งเพื่อพัฒนาแนวความคิดในการจัดการฝึกให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสามารถตอบสนองภารกิจ และนโยบายในการปฏิบัติการทางทหารที่ได้รับมอบ รวมถึงเพื่อทดสอบแผนยุทธการที่ใช้ในการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศ ตลอดจนเพื่อการประสานงาน และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร กับส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

โดยได้กำหนดห้วงการฝึก ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 โดยใช้พื้นที่ฝึกภายในสวนป่าเขากระยาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในระหว่างการฝึกจะมีการประเมินผล โดย ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก และมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ สำหรับหน่วยที่เข้ารับการฝึก ประกอบด้วย

ส่วนรับการฝึก จัดจาก : กองทัพภาคที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7, กองพลทหารม้าที่ 1, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, มณฑลทหารบกที่ 32, มณฑลทหารบกที่ 37 และมณฑลทหารบกที่ 310

ส่วนควบคุมการฝึก จัดจาก : กองฝ่ายอำนวยการ กองทัพภาคที่ 3 และ ฝ่ายเสนาธิการ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึก และตรวจเยี่ยมที่บังคับการฝึกของหน่วยที่เข้ารับการฝึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป การฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2561 ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย, ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล ทุกนาย มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ ในการดำเนินการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมาย อันจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อกองทัพบก และให้นำข้อแนะนำ จากกรรมการประเมินผลของกองทัพบก ไปปรับปรุง พัฒนาต่อ