ข่าวรัฐสภา

ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง “การมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ: ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีและความริเริ่มของสตรี”

โอกาสนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการกล่าวอภิปรายในที่ประชุมร่วมกับผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนางสุวรรณีได้แลกเปลี่ยนการดำเนินการและประสบการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุสูงขึ้นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2574 ซึ่งอาจทำให้ขาดกำลังแรงงานอันอาจจะกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลจึงมีมาตราการออกมามากมายทั้งการดูแลผู้สูงอายุและการดำเนินการเพื่อเตรียมกำลังคนสู่ตลาดแรงงาน สำหรับในส่วนของความก้าวหน้าในประเด็นความเท่าเทียมนั้นปัจจุบันนี้ในส่วนของประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจมีจำนวนผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลกจากการสำรวจของ Grant Thornton ซึ่งการให้ความสำคัญต่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุสามารถทำได้ด้วยการบรรจุเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ การจัดทำแผนเพื่อจ้างงานผู้สูงอายุ การกำหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพ และการขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมกันเพื่อเป็นไปตามหลักการว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อช่วยให้สามารถเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ การใช้ชีวิตในชนบทของผู้สูงอายุ การจ้างงานผู้สูงอายุ การดูแลโดยภาครัฐซึ่งเกี่ยวโยงไปกับการจัดงบประมาณที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย ซึ่งล้วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและไม่กังวลว่าจะเป็นภาระของสังคม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน