Reporter&Thai Army Uncategorized

เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ร่วมกิจกรรม kick off โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยพร้อมปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติและมอบปัจจัยช่วยเหลือเกษตรกรพิษณุโลก

เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ร่วมกิจกรรม kick off โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยพร้อมปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติและมอบปัจจัยช่วยเหลือเกษตรกรพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ร่วมกิจกรรมประชุม และกิจกรรรมเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยมี นาย สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรม 300 คน

จากนั้น ได้เดินทางไปปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติบึงแม่ระหัน จำนวน 200,000ตัว และมอบปัจจัยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย อาทิ สารสกัดจากสะเดากำจัดศัตรูพืช ,ต้นกล้าพืชผักสวนครัว ,น้ำหมักกำจัดกลิ่นน้ำเน่าที่ท่วมขัง เวชภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตส์ และ เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด ณ วัดแม่ระหัน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นเสร็จพิธี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมถนน ของจิตอาสา กรมชลประทาน ณ หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย จำนวน 6 อำเภอ 77 ตำบล 276 หมู่บ้าน มีผลกระทบด้านการเกษตร 143,839 ไร่ ปศุสัตว์ 608,002 ตัว ประมง 1,422.50 ไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย จึงได้จัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น โดยมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย ตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายด้านการเกษตรอย่างทันสถานการณ์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง