Reporter&Thai Army

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีตักบาตร วางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีตักบาตร วางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการและประชาชนร่วมประกอบพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวัน ปิยมหาราช

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 พร้อม หัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลากร อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 57 รูป เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลและกิจกรรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 ) หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มี นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี

 

ในเวลา 09.00 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 , หัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลากร อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยทรงนำวิทยาการสมัยใหม่จากประเทศมหาอำนาจตะวันตกและทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศชาติพระองค์ทรงประกาศเลิกทาสโดยมิเสียเลือดเนื้อ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสไปศึกษายังต่างประเทศและนำความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศตราบจนปัจจุบันนี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศและยังได้เสด็จประพาสต้นเพื่อไปทรงเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองต่างๆอย่างเนืองๆพระองค์จึงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงพสกนิกรชาวไทยจึงต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานาม พระปิยมหาราช และในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีพสกนิกรชาวไทย ทั่วประเทศ จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคม และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในหัวใจคนไทยทั่วหล้า โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก