ข่าวกระแสสังคม

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 นี้ เป็นช่วงวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลายหน่วยงานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมใจเป็นจิตอาสาพัฒนาเมืองให้สะอาด อบจ.ร้อยเอ็ดร่วมกับอบต.โนนรัง จิตอาสาร่วมกันกำจัดวัชพืชขุดลอกผักตบชวาคลองชลประทาน หนองหญ้าม้า ตั้งแต่ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลา 10 วัน มีหน่วยงานที่สนับสนุน อบจ.ร้อยเอ็ด มทบ.27 ร้อยเอ็ด โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อบต.โนนรัง และเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ชาวบ้านจิตอาสาบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

จิตอาสา อบจ.ร้อยเอ็ด จิตอาสา อบต.โนนรัง มทบ.27 ร้อยเอ็ด โครงการชลประทานร้อยเอ็ดและเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กำนัน ต.โนนรัง อสม.ต.โนนรังข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองชลประทานหนองหญ้าม้า ริมถนนสายร้อยเอ็ด-เมืองสรวง เพื่อคืนความใสให้คลองชลประทานหนองหญ้าม้า กำจัดความเน่าเสียของแหล่งนำ้ ซึ่งนำ้จากคลองหนองหญ้าม้าบางส่วนเติมนำ้ให้บึงพลาญชัย และคืนความสวยงามให้คลองชลประทานหนองหญ้าม้าเพื่อจัดงานประเพณีแข่งเรือในโอกาสต่อไป

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอกผักตบชวาโดยมีหน่วยงานที่สนับสนุน อบจ.ร้อยเอ็ด มทบ.27 ร้อยเอ็ด โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อบต.โนนรังและเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จิตอาสาผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร่วมแรงร่วมใจรักสามัคคีกันพัฒนาคลองชลประทานหนองหญ้าม้า
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สืบต่อไป..

____________________
ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าว/ภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
101.smart city / รายงาน