Reporter&Thai Army

ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๖ ฉก.ทพ.๓๑/หมู่ รส.ประจำ อ.เวียงแก่นฯ จัด กพ.ชุดช่าง จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.เวียงแก่น, ชพส.๓๒๑๔, อบต.ปอฯ และประชาชน ทำการสร้างบ้าน ให้กับ นางนาตง แซ่มัว อายุ ๔๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๑ ที่ผ่านมา

เมื่อ ๒๑๐๘๐๐ พ.ย.๖๑ ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๖ ฉก.ทพ.๓๑/หมู่ รส.ประจำ อ.เวียงแก่นฯ จัด กพ.ชุดช่าง จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.เวียงแก่น, ชพส.๓๒๑๔, อบต.ปอฯ และประชาชน ทำการสร้างบ้าน ให้กับ นางนาตง แซ่มัว อายุ ๔๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๑ ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ ๓๘ บ.ห้วยคุ หมู่ ๘ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ปัจจุบันดำเนินการสร้างไปแล้ว ๑๕ เปอร์เซ็นต์